Teacher - Lizenzen

 
Vorname Name ATK ASK BTJ GOS KBD JJ KB SJ TKD KAR ESK
Wolfgang Gröger INT INT INT INT INT INT INT INT  
Ilja Hoffmann     INT                
Ben Jones     INT                
Oliver Gack   INT         INT        
Walter Neubauer INT   INT  
Lamine Doumbia INT   INT  
                         
Vorname Name ATK ASK BTJ GOS KBD JJ KB SJ TKD KAR  
Christian Hellmuth A   A A  
Anton Kneißl A  
Rüdiger Schmiedel                   A  
Joachim Schweitzer       A             A
Johann Wograndl A   A  
Andre Zeh     A A              
Christian Daller   A A    
Ronald Schlegel     A A              
                         
Vorname Name ATK ASK BTJ GOS KBD JJ KB SJ TKD KAR  
Klaus Adelsberger B     B  
Christian Daller B      
Patrick Schneider     B B              
Tina Christiansen   B                  
Matthias Eichler     B                
Gernot Höhl   B         B        
                         
Vorname Name ATK ASK BTJ GOS KBD JJ KB SJ TKD KAR  
Karsten Axmann   C         C        
Julia Kohler     C                
Danny v. Hooren     C                
Ferry Heinrich                   C  
Holger Otto     C                
Dominik Jobst     C                
Carsten Haala     C                
Christian Beege     C                
Alexander Klimentov     C   C            
Gunter Spröder     C                
                         
Vorname Name ATK ASK BTJ GOS KBD JJ KB SJ TKD KAR  
Jonathan Scheil       D              
Donald Booz   D                  
Frieder Kallweit     D                
Legende
Abkürzungen Budoarten
ASK All-Style-Karate
ATK Anti-Terror-Karate
BTJ Budo-Taijutsu gem. Bujinkan
GOS Goshin-Taijutsu
JJ Ju-Jutsu
KB Kickboxen
KBD Kobudo
TKD Taekwondo
KAR Traditional Karate
ESK Eskrima
SJ Samuraijutsu
Erläuterung zu den Lizenzen
INT-Teacher Internationale Lizenz ab 8. Dan
A-Teacher Dan-Träger ab 6.Dan
B-Teacher Dan-Träger ab 4.Dan
C-Teacher Dan-Träger ab 1.Dan
D-Teacher Kyu-Grade ab 1.Kyu bzw. 2.Kyu BT